Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do pracy w Policji

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej


Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej jest przeprowadzany zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505) .

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach upowszechnia zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze:

- w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu (tablica ogłoszeń znajdująca się w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach).

- w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.p)

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Metryczka

Data wytworzenia 23.03.2018
Data publikacji 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Śliwka Zespół Łączności i Informatyki
do góry