Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Tryb kierowania.

 

Komendą kieruje Komendant Miejski przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych  Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów.

 

W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Miejskiego Policji zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta Miejskiego.

 

Na czas nieobecności Komendanta Miejskiego oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego obowiązki Komendanta Miejskiego pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji Naczelnik Wydziału.

 

Podczas nieobecności Naczelników Wydziałów zastępują ich w pełnym zakresie praw i obowiązków wskazani przez nich Zastępcy Naczelnika.

 

Podczas nieobecności Kierowników Referatów zastępują ich w pełnym zakresie praw i obowiązków wyznaczeni przez nich policjanci – wyznaczenie to następuje w formie pisemnej.

 

Podział zadań między Komendantem Miejskim, a jego zastępcą określają odrębne przepisy.

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego upoważniony jest do reprezentowania Komendanta Miejskiego w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek i jednostek organizacyjnych Komendy.

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego upoważniony jest w imieniu Komendanta Miejskiego do wydawania rozstrzygnięć, w tym w formie decyzji administracyjnych, oraz podejmowania czynności prawnych w zakresie nadzorowania komórek organizacyjnych Komendy.

 

Komendant Miejski może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 

Komendant Miejski może powoływać do realizacji zadań komisje, zespoły, grupy lub koordynatorów.

 

Kierowanie Komendą odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych i resortowych aktów prawnych, poleceniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz według form i metod określonych przez jej kierownictwo, a w szczególności przez:

  • wydawanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych,
  • określanie w rocznym planie przedsięwzięć głównych kierunków działania,
  • przeprowadzanie odpraw służbowych z udziałem kierowników komórek organizacyjnych bądź innych policjantów lub pracowników Policji,
  • zarządzanie, określonych odrębnymi przepisami, kontroli problemowych, doraźnych, sprawdzających, a także postępowań wyjaśniających,
  • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących oraz wydawanie doraźnych, ustnych lub pisemnych poleceń.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Gruca
do góry